Az xLabs Hungary Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.); cégjegyzékszám: Cg.01-09-184477; a továbbiakban: „xLabs”) ezúton tájékoztatja az xLabs által szervezett rendezvényekre, szemináriumokra, képzésekre regisztrálókat ideértve a diákokat, oktatókat és bármely egyéb formában résztvevő személyeket („Résztvevők”) és a www.xLabs.hu honlap látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint a Résztvevők jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, az adatkezelés időtartama

Az xLabs a Résztvevők által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:

1.1 Rendezvény szervezése és lebonyolítása.

Kezelt személyes adatok köre:

Személyazonosító és kapcsolattartási adatok: természetes személyazonosító adatok, nem, állampolgárság, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím és telefonszám, társadalombiztosítási azonosító jel, adóazonosító jel, oktatási azonosító (ez utóbbi csak és kizárólag a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe való feltöltés céljából).

A képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a Résztvevő:

  • végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
  • a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
  • a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
  • a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

1.2 A képzések szakmai szervezése érdekében kezelt adatok

Az Xlabs a képzések hatékony szakmai lebonyolítása és folyamatos fejlesztése érdekében a Résztvevőket a következő információk megadására kéri, amelynek eredményeként az Xlabs a következő adatokat kezeli (bizonyos esetekben a megadott információk nem minősülnek személyes adatnak):

  • bemutatkozó szöveg (Résztvevő végzettsége illetve munkahelye, távlati célok);
  • kép (Résztvevő által feltöltve);
  • képmás, videó- és hangfelvétel (Résztvevő által feltöltve);
  • célok, tervezett mérföldkövek (Résztvevő által meghatározva);
  • a Résztvevőkről, azaz egymásról, az oktatókról, a képzésről, a mentorokról adott írott / kérdőíves visszajelzések, visszajelző interjúk, videóinterjúk;
  • a Résztvevők egyéni- és csapatmunkái során keletkező szakmai (többek között kutatási tervek, kutatási eredmények, kutatási dokumentációk, papíron, online whiteboardon (Miro) és tervezőszoftverben (Figma) készült vázlatok, folyamatábrák, elemzések, tervek, képernyők, tesztelési tervek, tesztelési eredmények, tesztelési dokumentációk, szöveges tartalmak, copy-k, ezekhez írt megjegyzések, kritikák, vélemények.

A fentiek alapján az Xlabs a Résztvevőkről értékelést készít, amelyhez csak az xLabs és a mentorok / oktatók férnek hozzá.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az oktatási azonosító kivételével az 1.1. pont szerinti adatkezelés jogalapja az Fktv. 21. § (1) bekezdése. Az oktatási azonosító tekintetében az adatkezelés (és továbbítás) jogalapja az Fktv 21. (4) bekezdése (kizárólag a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe való feltöltés céljából - https://far.nive.hu/kezdolap).

Az 1.2 pont szerinti adatkezelés jogalapja a Résztvevő, mint érintett hozzájárulása az adatkezeléshez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5.§ (1) a.) és a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) szerint.

3. Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás, adatbiztonság, adatfeldolgozás

A személyes adatokhoz az xLabs képzésének szervezésében közreműködő munkavállalói, alvállalkozói (adott képzést tartó mentor, oktató, szakmai vezető) férhetnek hozzá.

Egyéb szerződéses partnereinek, szponzorainak az xLabs személyes adatokat nem továbbít.

Az xLabs a személyes adatokat Google Workspace-en (meet.google.com, calendar.google.com, mail.google.com, drive.google.com), Active Campaign (www.activecampaign.com) szerverein tárolja. Az xLabs az adatfeldolgozóktól megköveteli, hogy szervereik behatolásvédelmi rendszereit rendszeresen teszteljék, az esetlegesen feltárt hibákat azonnal javítsák, azok szoftveres megoldásai mindig a lehető legújabb biztonsági megoldásokat használják, így nem csak a szervereik de maga a szoftverük is felvértezett legyen a behatolások ellen. Kétlépcsős bejelentkezés biztosítja az adatok biztonságát.

Az xLabs az adatokat automatizált adatfeldolgozással dolgozza fel és ehhez igénybe veszi a következő szolgáltatókat:

Active Campaign (www.activecampaign.com), Szamlazz.hu (www.szamlazz.hu), Figma (www.figma.com), Miro (www.miro.com) Automat.io (www.automate.io), Zapier (www.zapier.com), Discord (www.discord.com), Make.io (www.make.io), Integrately (www.integrately.com)

Az xLabs a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el az adatvédelmi incidensek elkerülésének érdekében. Minden esetleges adatvédelmi incidens esetén maximális transzparenciát biztosít a Résztvevő és az eljáró hatóságok részére.

A fenti 1.1. pont szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

Az xLabs az Fktv. 20/A. § és a 21. § (4) bekezdése alapján, törvényi kötelezettségét teljesítve, a Résztvevő nemére, oktatási azonosítójára, legmagasabb iskolai végzettségére, természetes személyazonosító adataira (neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, állampolgárságára), elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére vonatkozó adatot köteles szolgáltatni a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. Ezen adattovábbítást (az oktatási azonosító, a nem és a legmagasabb iskolai végzettség kivételével) a Résztvevő előzetesen írásban vagy a nyilatkozatában foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában megtilthatja, ebben az esetben azonban a Résztvevő tudomásul veszi, hogy részére a képzés elvégzésével kapcsolatban nem állítható ki a képzés elvégzését igazoló tanúsítvány. A Résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy az Fkt. 21. § (4) bekezdésében előírt felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe a Résztvevő tiltása esetén is köteles az Xlabs feltölteni az adatokat, amely esetben az oktatási azonosító generálását követően a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer haladéktalanul törli az adatokat.

4. Sütik (Cookie-k)

Cookie meghatározása

A cookie (magyarul „süti”) egy kisméretű szöveges fájl, amelyet a meglátogatott weboldal tárol látogató számítógépén, az internet böngészésére használt eszközén. A látogató eszköze a cookie-t meghatározott időtartamon keresztül tárolja. Ez lehetővé teszi, hogy a felkeresett weboldal „megjegyezzen” bizonyos adatokat és beállításokat (pl. nyelv, betűméret és más megjelenítési beállítások) egy meghatározott időtartamra.

A cookie általi adatkezelés jogalapja

A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k kivételével (amelyek nem gyűjtenek személyes adatnak minősülő információkat) a cookie-k alkalmazása a látogató kifejezett és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulásán alapul, ez képezi a kapcsolódó adatkezelés jogalapját. A cookie-k alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha a felhasználó az erre szolgáló felületen azok használatát kifejezetten engedélyezi. A beállítások módosítására – és e körben a hozzájárulás visszavonására – a felhasználónak bármikor lehetősége van.

Az xLabs a honlapján, a www.xlabs.hu honlapon a következő sütiket alkalmazza:

Süti Cél, rövid leírás
Facebook követőkód (facebook pixel) A facebook követőkód jelzi a facebook felé, hogy az adott látogató (aki egyben facebook felhasználó) milyen oldalakat látogatott meg, milyen tevékenységeket folytatott az oldalon. Az adott látogató kilétéhez, személyes adatához az xLabs nem fér hozzá, csak a facebook.
Google analytics statisztikai követőkód A Google Analytics a legszélesebb körben használt webanalitikai eszköz. A követőkódja a weboldal minden oldalán megtalálható, anonim statisztikai adatokat ad a felhasználók weboldalon való viselkedésével kapcsolatban.
Google Remarketing Címke A remarketing címke elhelyez egy cookie-t a látogató számítógépén. Így később a Google képes hirdetéseket, információkat megjeleníteni a látogatónak a saját displayhálózatában más weboldalakon is.
Hotjar A Hotjar egy viselkedés elemző rendszer. Teljesen anonim módon rögzíti a látogatók tevékenységét a weboldalon, így visszanézhető a teljes látogatói tevékenység. Személyes adatokat (mint például egy személyes űrlap kitöltésekor beírt adathalmaz) nem mutat meg az elemzést végző személynek.
Google adwords Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő sütiket helyez el a Felhasználó készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő sütik lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is.
Google tag manager A Tag Manager nem rögzít személyes adatokat. Az eszköz más címkék (tagek) kiváltására szolgál, amelyek a maguk részéről adott esetben adatokat rögzíthetnek. A Google Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Tartomány- vagy cookie-szinten történt kikapcsolás esetén érvényben marad a Google Tag Manager használatával megvalósult minden követési címkére (tracking tag).
Linkedin A honlaphoz való minden csatlakozással kapcsolat jön létre a LinkedIn szervereihez. E funkciók egyike a felhasználók webhelyen tett látogatásának hozzárendelése egy olyan webhelyhez, amely a LinkedIn Marketing Solutionst alkalmazza a felhasználó LinkedIn profiljához. 

5. Jogorvoslati jog

A Résztvevő személyes adatai kezelésével szemben a hozzájárulás megadását követően is bármikor tiltakozhat, kérheti személyes adatai pontosítását és részletes információt kérhet az xLabstől személyes adatai kezelésének módjáról, kérheti a kezelt személyes adatainak harmadik személy részére továbbítását. A Résztvevő személyes adatai törlésére, pontosítására irányuló kérelmére az xLabs haladéktalanul intézkedik a továbbított személyes adatok pontosítása, törlése iránt is.

A Résztvevő személyes adatainak megsértése esetén az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján:

i. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: www.naih.hu) fordulhat, vagy

ii. a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt keresetet indíthat jogai érvényesítése iránt.

Kérjük, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz való fordulás előtt a Résztvevő panaszával elsőként az xLabs-hez forduljon a 6. pontban írt elérhetőségek bármelyikén a panasz mihamarabbi kivizsgálása és orvoslása érdekében.

6. Az xLabs elérhetőségei

Levelezési cím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.;

E-mail cím: balazs.komar@xlabs.hu;

Telefonszám: 06 70 773 86 63.

Adatvédelmi tisztviselő kinevezésére az xLabs nem köteles.

Az xLabs fenntartja magának a jogot a szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására, amely változtatásokról e-mail útján értesíti a Résztvevőket.